Cena, podmínky vstupu a certifikace

Celkové náklady na výcvik se skládají z výukových hodin, ubytování, stravy a podílu na pronájmu prostor. Cena za nadcházející workshopy může být mírně upravena změnou inflace a kurzu Kč-EURO.

Cena 1 workshopu (středa – neděle):

30 výukových hodin (220Kč/výukovou hodinu) 6 600 Kč
Pronájem prostor a pomůcek (dle počtu účastníků) 6 000 Kč/skupinu
Ubytování a strava (dle ceníku Dům Jógy, Hlavice) cca 4 100 Kč
Celkové náklady na osobu cca 11 100 Kč

Cena 1 Modulu:

4 pětidenní workshopy cca 11 100 Kč/ workshop
Celkové náklady cca 44 400 Kč

Další náklady na výcvik:
Pro získání certifikátu je dále nutné v průběhu 4 let absolvovat 5 sessí se senior lektorkou Grace Wallem (2000 Kč/sesse) či jiným pověřeným certifikovaným Erogenetic terapeutem.

Platební podmínky:
Spolu s přihláškou zašlete nevratnou zálohu 4 000 Kč, kterou potvrzujete svůj vážný záměr vstoupit do Erogenetic výcviku (Zasvěcení do Erogeneticu, Modul 1). Tato záloha slouží k úhradě splátky posledního workshopu daného modulu.

Splátka za workshop (výuku) v celkové výši 6 600 Kč je splatná vždy nejpozději 2 týdny před začátkem workshopu převodem na číslo účtu: 1029221688/5500. Podrobné informace k platbě vám budou poslány na email před termínem splatnosti.

V případě finančních potíží je možné se individuálně domluvit na jiném režimu splátek dle finančních možností účastníka, například platbu rozdělit do více menších splátek. Pokusíme se vám vyjít vstříc.

Ostatní náklady na workshop (ubytování, strava, pronájem sálu a pomůcek) se hradí v hotovosti na místě během workshopu. Cena se odvíjí od aktuálního ceníku v místě ubytování.

Workshop se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování).

Podmínky vstupu do výcviku:
Výcvik je vhodný pro všechny, kteří chtějí porozumět emocionálním procesům a jejich dynamice. Předchozí zkušenost není potřeba, protože Erogenetic je komplexním systémem sám o sobě.

Ukončení výcviku a certifikát:
K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky:

  • minimální účast 90 %
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe (písemný test a praktické vyřešení “klientského případu” v rámci výcvikové skupiny
  • absolvování pěti individuálních sessí /koučinku u Grace (nebo pověřeného certifikovaného Erogenetic terapeuta)

Erogenetic je nezávislý systém, který je jednoduše potvrzen svými výsledky. Podle současné
české legislativy zde nejsou žádné limity v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.

Dále budete přizváni do Asociace Erogenetic terapeutů.